overzicht-secundair

Secundair Onderwijs

Onze pijlers

 • Open en warme school
 • Brede, oriënterende eerste graad
 • Breed aanbod in de bovenbouw
 • Aandacht voor participatie
 • Stimuleren van initiatief en creativiteit
 • Persoonlijke vorming
 • Aandacht voor specifieke zorg

Welkom op onze school

Schrijf je in voor:

 • Infoavond 1ste jaar A of B op dinsdag 15 februari om 19 uur via deze link
 • Infoavond 2de jaar t.e.m. 7de jaar op dinsdag 15 maart om 19 uur via deze link

Katholiek Onderwijs Gent Stroming logo Broeders van Liefde logo Smart School logo Facebook logo NIEUWSBRIEF

BenedictusPoort biedt als school de ideale omgeving om vanuit een diversiteit een brede vorming mee te geven aan jongeren van vandaag.
We zijn een heel brede school: wij zijn één van de weinige scholen die verschillende opleidingsvormen combineren in één school, op één vestigingsplaats en die leerlingen uit eenzelfde studiedomein doelbewust samenbrengt vanuit hun interesses, los van hun intellectuele capaciteiten.
Daarnaast zijn wij een heel open school: iedereen is welkom zonder onderscheid van afkomst, geloofsovertuiging,... Leerlingen worden ook gestimuleerd om zelf keuzes te maken in hun persoonlijkheidsvorming. De school vertrekt bij het opstellen van regels steeds vanuit een waardenkader.

BenedictusPoort biedt zowel een A-stroom als een B-stroom aan. Alle leerlingen kunnen er dus terecht.

A-stroom

Wij kiezen uitdrukkelijk voor een eerste algemeen jaar waarin leerlingen binnen 1A nog geen keuzes maken. Leerlingen worden wel begeleid om hun eigen talenten verder te kunnen exploreren en maken kennis met verschillende studiedomeinen binnen een projectwerking. Zo bereiden we hen voor op een positieve studiekeuze naar de tweede graad toe.

Wij willen ook het tweede leerjaar A breed en oriënterend houden. Daarom kiezen wij uitdrukkelijk om de keuzes die leerlingen moeten maken zo beperkt mogelijk te houden. Leerlingen worden verder begeleid om hun eigen talenten verder te kunnen exploreren. Zo bereiden we hen voor op een positieve studiekeuze naar de tweede graad toe.

Hoe doen we dat?

Alle leerlingen in 1A en 2A zitten in heterogene klasgroepen. Alle leerstof wordt aan alle leerlingen aangeboden maar iedereen verwerkt de leerstof volgens zijn mogelijkheden. Er wordt zeer sterk binnen de klas gedifferentieerd.
Complementaire lesuren worden ingezet voor differentiatie. Die uren heten talentenuren.
In de talentenuren (2 of 3 lesuren per week) werkt elke leerling op eigen tempo, of eerder gericht op verdieping of eerder gericht op remediëring volgens zijn mogelijkheden en talenten voor de verschillende vakken. De talenturen gaan door in het openleercentrum. Leerlingen worden daar begeleid en gecoacht door hun eigen vakleerkrachten Nederlands, Frans en wiskunde. De leercoach is daar ook steeds aanwezig en zij zorgt voor de verdieping en ondersteuning van het luik leren leren en de zaakvakken. Zo krijgen de leerlingen de optimale begeleiding. Er is binnen die talentenuren ook ruim aandacht voor de talenten van elke leerling en voor het compenserend vermogen dat in hun talenten schuilt.

Eén complementair lesuur wordt in het eerste jaar ingezet om leerlingen in de vorm van projecten kennis te laten maken met verschillende studiedomeinen. Dat uur heet het domeinuur.
In het domeinuur wordt projectmatig gewerkt. De leerlingen doorlopen 4 projecten in de loop van het schooljaar. Zo leren ze vier studiedomeinen kennen: STEM, kunst en creatie, maatschappij en welzijn en economie en organisatie.
De projecten vertrekken steeds vanuit de interesses van de leerlingen en een eventuele onderzoeksvraag en laten leerlingen zelf ontdekken wat dat domein kan inhouden. Er wordt ook steeds naar een eindproduct toe gewerkt: een creatie of een voorstelling.

In het tweede jaar kiezen de leerlingen uit een breed aanbod, volgens hun interesse, voor een keuzepakket van 5 lesuren. Voor die lesuren zitten leerlingen samen met leerlingen die dezelfde keuze maken. Deze uren maken deel uit van de basisoptie.
In de BenedictusPoort kunnen onderstaande basisopties gekozen worden:

 • Handel
 • Moderne wetenschappen
 • Sociaal en technische vorming
 • Techniek-wetenschappen

B-stroom

Wij kiezen uitdrukkelijk voor een eerste algemeen jaar waarin leerlingen binnen 1B nog geen keuzes maken. Leerlingen worden wel begeleid om hun eigen talenten verder te kunnen exploreren en maken kennis met verschillende studiedomeinen binnen de lessen techniek en de SWAP-projectwerking. Zo bereiden we hen voor op een positieve studiekeuze naar de tweede graad toe.

Leerlingen kiezen in het beroepsvoorbereidend leerjaar een combinatie van twee beroepenvelden volgens hun interesse. In de BenedictusPoort kunnen onderstaande combinaties van beroepenvelden gekozen worden:

 • Decoratie – kantoor en verkoop
 • Kantoor en verkoop – Verzorging-voeding

Hoe doen we dat?

In het eerste jaar worden drie lesuren ingezet voor een vakdoorbrekende projectwerking. Die uren heten SWAP: samenwerken aan projecten. In de SWAP-uren (3 lesuren per week) werken leerlingen in groep aan projecten waarin leerplandoelstellingen van meerder vakken gecombineerd worden. De projecten vertrekken steeds vanuit de interesses van de leerlingen en een eventuele onderzoeksvraag en laten leerlingen zelf handelend experimenteren en ontdekken. Er wordt ook steeds naar een eindproduct toe gewerkt: een creatie of een voorstelling.

In de BenedictusPoort worden studierichtingen ingedeeld volgens domeinen en pas onderliggend volgens hun abstractiegraad. In elk domein zitten richtingen die voorbereiden op hoger onderwijs en beroepsgeoriënteerde richtingen.

Leerlingen van verschillende studierichtingen binnen eenzelfde domein werken ook soms samen aan projecten.

In de BenedictusPoort hebben leerlingen inspraak in het beleid van de school. Elke klas heeft een klasuur en er is een uitgebouwde leerlingenraad.

Elke klas heeft een klasuur. De klastitularis begeleidt dit lesuur. Het lesuur is bedoeld om de inspraak van leerlingen te activeren, leerlingen aan te zetten tot sociaal en maatschappelijk engagement en om leerlingen aan te zetten tot een open geest met respect voor andersdenkenden. In het klasuur bepalen de leerlingen de onderwerpen die besproken worden en welke projecten eventueel uitgewerkt worden. Zij zijn eigenaar van het klasuur. Ze leren ook om een verslaggeving op te maken van de besproken items. In elke klas wordt binnen het klasuur ook een KLAP’er gekozen door de groep: een klasaanspreekpunt. De KLAP’er is de spreekbuis van de klas en ook het aanspreekpunt van de klas voor de leerlingenraad, de directie, …

Op de BenedictusPoort is de leerlingenraad opgedeeld in twee: de leerlingenraad voor de leerlingen van het eerste, het tweede en het derde jaar en de leerlingenraad voor de leerlingen van het vierde, het vijfde, het zesde en het zevende jaar. Zo is er aandacht voor de inspraak van alle jaren en voor de diversiteit in de wensen van jongere en oudere leerlingen. De leerlingenraad komt tweewekelijks samen en bespreekt naast eigen onderwerpen ook onderwerpen die klassen vanuit het klasuur aanbrengen.

In de BenedictusPoort worden leerlingen gestimuleerd om initiatief te nemen en om zich creatief te uiten, zowel binnen het lestijdenpakket als daarbuiten.

In de BenedictusPoort worden in het lestijdenpakket duidelijk keuzes gemaakt om het projectmatig werken te stimuleren. Binnen projectwerking staat de inbreng van de leerlingen centraal: het initiatief gaat van hen uit en ze kunnen hun eigen creativiteit inzetten.
Enkele voorbeelden van lespakketten waar de school zelf kiest om ruimte te creëren om nog meer projectmatig te werken:

 • Domeinuur (1A): projecten om kennis te maken met verschillende studiedomeinen.
 • SWAP-uren (1B): projectmatig werken over de vakken heen.
 • IO-projecten (STW): integrale opdrachten binnen de richting sociale en technische wetenschappen
 • Seminarie (3de graad ASO en TSO)

Daarnaast wordt, vooral in de economische richtingen, het commercieel initiatief aangewakkerd door leerlingen te stimuleren hun eigen project op te zetten:

 • Leeronderneming 7de jaar retailmanagement
 • Mini-onderneming 6 Handel
 • Pop-upstore 3 en 4 Retail
 • Occasionele actiedag

De opleiding retail werkt ook samen met stagewinkels om daar de etalages en de themastanden vorm te geven.

BenedictusPoort zet in op de volledige persoon en wil naast de cognitieve ontwikkeling ook inzetten op een brede creatieve, culturele vorming. Daarom worden velerlei initiatieven ook buiten de reguliere lestijden opgezet waar leerlingen zich ook op andere domeinen kunnen ontplooien. Dit zijn unieke ervaringen voor leerlingen om vanuit hun talenten en interesses extra ervaringen op te doen. Hieronder worden enkele van deze initiatieven opgesomd.

Eigen voorstelling in NT Gent

Tweejaarlijks brengen leerlingen en leerkrachten van BenedictusPoort een zelfgeschreven theaterstuk in NT Gent. Zowel de tekst als de regie is in handen van de school. De laatste voorstelling was “Emma” en werd in april 2017 drie keer opgevoerd in twee schoolvoorstellingen en één vrije avondvoorstelling. Voor leerlingen die meewerken zijn er doorheen het schooljaar wekelijks theaterworkshops.

Een voorsmaakje van de inhoud van de laatste voorstelling: “Marieke is een doodgewoon dertienjarig meisje: vlijtig, noest, braaf en slim. Kortom, alles wat een dertienjarig meisje niet wil zijn. Ze heeft haar ouders nooit gekend en groeit op bij haar grofgebekte oom, bazige tante en hun rotverwende kinderen. Daar is ze allesbehalve welkom. Ook de brutale buurmeisjes lusten haar rauw. Gelukkig heeft ze nog enkele vrienden, maar die laten Marieke in de steek op het moment van de waarheid. Eenzaam en alleen verdwijnt ze in het donker. Bittere tranen worden kreten van wanhoop. Ze smeekt tot de nacht om een ander leven …De tweede toneelvoorstelling van de Benedictuspoort Ledeberg is een vrije bewerking van het zestiende-eeuwse mirakelspel ‘Mariken van Nieumeghen’. Het verhaal gaat over pesten, sociale media en de zware gevolgen.”

Benedictus’s got talent

Tweejaarlijks organiseert BenedictusPoort een talentenjacht voor en door leerlingen. Leerlingen krijgen doorheen het jaar een coach toegewezen die hen ondersteunt in de voorbereidingen naar hun optreden toe. Daarnaast zijn er leerlingen die hun talent inzetten om mee te werken aan de werving van sponsorgelden, boekhoudkundige verwerking van in- en uitgaven, podiumbouw, ondersteuning licht en geluid, filmmateriaal maken, …

Klimaatproject en andere projecten

Binnen een kader kunnen klassen zelf inbrengen op welke manier ze aan dit project willen meewerken en kunnen ze zelf initiatieven opzetten. De apotheose van het klimaatproject is een fietstocht met enkele leerlingen in het teken van vernieuwde energie. Het hele concept wordt inhoudelijk en logistiek mee vorm gegeven in samenwerking met leerlingen.

BenedictusPoort zet in op de volledige persoon en wil naast de cognitieve ontwikkeling ook inzetten op een evenwichtige persoonlijkheidsvorming en focust op ‘SAMEN’leven.

Leren beklijft beter als het actief gebeurt en als er interactie is. Daarom zetten wij heel hard in op coöperatief leren in al zijn facetten. De klasopstelling is heel flexibel en wordt aangepast aan de werkvorm.
Leerkrachten gebruiken didactische werkvormen die de interactie en het samenwerken sterk stimuleren en waar leerlingen vanuit hun sterktes, hun talenten kunnen werken. Zo zijn leerlingen veel gemotiveerder en actiever bezig met leerstof.
Ze leren bij het samenwerken ook rekening houden met anderen en om bij verschillende opinies tot een besluit te komen. Dat zijn cruciale vaardigheden in de maatschappij van morgen.

Puberteit is voor veel jongeren een moeilijke periode. Ook conflicten zijn eigen aan deze levensfase. In BenedictusPoort hebben we veel aandacht voor preventief werken om conflicten te vermijden en aandacht voor herstelgericht werken als er toch conflicten zijn. Vanuit reflectiemomenten proberen we jongeren inzicht te geven in hun functioneren en hen te coachen om conflicten te vermijden of om conflicten op een respectvolle manier terug opgelost te krijgen.

BenedictusPoort gelooft in de talenten van elke leerling.

Elke leerling met een verhoogde zorgvraag krijgt een geïndividualiseerde zorgpas. In overleg met de jongere, de ouders en eventuele externe begeleiders worden de STICORDI-maatregelen daarin vastgelegd. De zorgpas wordt op maat van de leerling gemaakt.

In de BenedictusPoort is er een heel uitgebreide, kosteloze huiswerkbegeleiding. De leerlingen kunnen elke dag vrijblijvend terecht in het openleercentrum. Daar kunnen leerlingen samenwerken aan taken, elkaar helpen, op computer werken of hulp krijgen van de aanwezige vakleerkrachten. Elke avond zijn er verschillende vakleerkrachten aanwezig die ook leerlingen ondersteunen: inhoudelijk en op vlak van hun studiemethode. Ook op woensdagnamiddag is er begeleiding voor leren leren onder begeleiding van vakleerkrachten voor wie dat wenst uit de 2de graad.

BenedictusPoort is een school die voor vernieuwing kiest

Binnen onze school werken wij met een levensregel gebaseerd op de spiritualiteit van Benedictus. Deze levensregel is een bron die zich richt op de groei van elk individu in het dagelijkse leven.

wie

Wie is wie?

Directieteam

Bij hen berust de dagelijkse leiding over de school. Zij staan ten dienste van ouders, leerkrachten en leerlingen voor tal van vragen, wensen of problemen.

 • Dirk Flamant – Algemeen directeur
 • Carine D’hondt - Pedagogisch directeur
 • Nele De Mol - Directeur HR en organisatie

Domeincoördinatoren

Zij ondersteunen bij de zorg voor leerlingen en zijn een aanspreekpunt voor ouders en leerlingen.

 • Jonathan Devloo
 • Stefania D'Amario
 • Ilse Windey
 • Carine De Graeve

Heb je een vraag over één of meerdere van onze studierichtingen of heb je een praktische vraag over de werking van onze school, twijfel niet en stuur een bericht naar ann.waelkens@benedictuspoort.be. Indien je je telefoonnummer vermeldt, dan nemen we persoonlijk contact met je op.

Aanmeldingsprocedure

De aanmeldingsprocedure loopt van maandag 21 maart (12 uur ’s middags) tot vrijdag 22 april 2022 (12 uur ’s middags). Je doet een aanmelding via meldjeaan.gent.be. U heeft hiervoor de volledige periode de tijd.

 • Registreer, log in en vul alle gevraagde info aan.
 • Duid de scholen van uw voorkeur aan in volgorde.
 • Duid ook aan waarvoor u aanmeldt: 1A en/of 1B (gewoon), OV4 type 9 1A/1B (buitengewoon).

*Zoekt u hulp om aan te melden? Kom gerust bij ons langs tijdens de aanmeldingsperiode. Wij helpen u graag bij het aanmelden.

Toekenning school

In de loop van de late namiddag van woensdag 4 mei 2022 ontvangt u een mail met de beslissing. U krijgt ofwel:

 • Een toewijzing voor de school van 1e keuze: u krijgt een ticket voor inschrijving in die school; alle lagere keuzes vervallen en die plaatsen worden vrijgegeven.
 • Een toewijzing voor de school van een andere voorkeur (2e, 3e,…): u krijgt een ticket voor inschrijving in de school van die voorkeur; u krijgt een document van niet-gerealiseerde inschrijving voor elke hogere keuze die niet werd toegewezen. Dit document bepaalt uw plaats (rangorde) op de wachtlijst van elk van die scholen; alle lagere keuzes vervallen en die plaatsen worden vrijgegeven;.
 • Geen toewijzing: u krijgt een document van niet-gerealiseerde inschrijving voor elke keuze die niet werd toegewezen. Dit document bepaalt uw plaats (rangorde) op de wachtlijst van elk van die scholen.

Inschrijving

Vanaf vrijdag 6 mei 2022 tot en met dinsdag 31 mei 2022 dient het toewijzingsticket omgezet te worden in een inschrijving.
Dit gebeurt na afspraak, bij voorkeur op één van de structurele inschrijfmomenten. Iedereen met een toegewezen ticket wordt door ons opgebeld om samen die afspraak vast te leggen.
Wil je een afspraak maken? Klik hier.

Opgelet: het ticket is niet meer geldig vanaf 1 juni. De toekenning vervalt dan.

Niet aangemeld: wat nu?

Indien u om een of andere reden niet heeft aangemeld dan kan u zich vanaf 6 mei 2022 rechtstreeks gaan inschrijven op school tijdens de reguliere inschrijvingen.
Dit gebeurt na afspraak, bij voorkeur op één van de structurele inschrijfmomenten. Wil je een afspraak maken? Klik hier.

Hou er rekening mee dat alle broers en zussen en kinderen van personeel en alle aangemelde leerlingen al ingeschreven zijn en u minder kans maakt op vrije plaatsen. Hetzelfde geldt voor wie geen toewijzing heeft gekregen of wie zijn toewijzingsticket niet (tijdig) heeft omgezet in een inschrijving.

Deze voorrang wordt mee opgenomen in de start van de aanmelding van het 1ste jaar.

Opgelet: wie niet inschrijft tijdens deze periode kan nadien geen beroep meer doen op voorrang broer/zus of kinderen van personeel!

Voor de inschrijvingen vanaf het 2de jaar kan er rechtstreeks ingeschreven worden vanaf dinsdag 19 april 2022.

Geef jouw naam en telefoonnummer alsook de studierichting en het jaar waarvoor je wenst in te schrijven door aan ann.waelkens@benedictuspoort.be.
We nemen dan telefonisch contact op om deze inschrijving te realiseren.
Van zodra we terug externen mogen ontvangen zullen we je op onze school uitnodigen om persoonlijk kennis te maken.

We beslisten voor de inschrijvingen van het eerste jaar, om onder andere lange wachtrijen en kampeertoestanden te vermijden en de beschikbare plaatsen eerlijk te verdelen, te gaan werken met een digitaal aanmeldingssysteem.

Dit systeem biedt volgende voordelen:
 • elke ouder is verzekerd van een gelijke kans op een vrije plaats in de school van voorkeur
 • de verdeling gebeurt transparant en op objectieve basis
 • door het feit dat het niet meer mogelijk is om verschillende (vrije) plaatsen bezet te houden tot 1 september, zijn er meer vrije plaatsen ter beschikking
 • er is geen tijdsdruk meer: aanmelden is niet om ter snelst
 • u hoeft niet dagenlang te kamperen of urenlang te telefoneren of mensen te betalen om dat voor u te doen
 • na de toewijzing kan de school na afspraak alle tijd nemen voor de inschrijving
 • door het feit dat u verschillende schoolkeuzes in volgorde kan opgeven, heeft u niet alleen kans op een toewijzing in de school van hoogste voorkeur, maar indien nodig in die van tweede en volgende voorkeur

De leerlingen van de Gentse basisscholen en de scholen uit de randgemeenten die de overstap naar het secundair onderwijs maken, krijgen de brochure ‘Inschrijven in een secundaire school in Gent’.
Op de website meldjeaan.gent.be kan u niet alleen aanmelden maar vindt u ook bijkomende informatie in de ‘Veelgestelde vragen’. Tijdens de inschrijvings- en aanmeldingsperiode vindt u er ook de ‘vrije plaatsen’.

Op school werken we met twee uurregelingen:

 • Leerlingen van het eerste tot en met het derde jaar volgen de uurregeling van shift 1.
 • Leerlingen van het vierde tot en met het 7de jaar volgen de uurregeling van shift 2.
Lesuur SHIFT 1 SHIFT 2
1 8.25 uur – 9.15 uur 8.25 uur – 9.15 uur
2 9.15 uur – 10.05 uur 9.15 uur – 10.05 uur
3 PAUZE (10.05 uur – 10.20 uur)
10.20 uur – 11.10 uur
10.05 uur – 10.55 uur
PAUZE (10.55 uur – 11.10 uur)
4 11.10 uur – 12.00 uur 11.10 uur – 12.00 uur
5 MIDDAGPAUZE 12.00 uur – 12.50 uur
6 13.00 uur – 13.50 uur MIDDAGPAUZE
7 13.50 uur – 14.40 uur 13.50 uur – 14.40 uur
8 PAUZE (14.40 uur – 14.50 uur)
14.50 uur – 15.40 uur
14.40 uur – 15.30 uur
PAUZE (15.30 uur- 15.40 uur)
9 15.40 uur – 16.30 uur (zeer uitzonderlijk) 15.40 uur – 16.30 uur (uitzonderlijk)

Middagpauze

Je mag enkel de school verlaten als je hiervoor een schriftelijke toelating gekregen hebt van je ouders.

Lunchpakket - Warme maaltijd

Je kiest voor een meegebracht lunchpakket ofwel maak je in de zelfbedieningscafetaria de keuze tussen een warme maaltijd, een koude schotel of een belegd broodje. Er is eveneens dagverse soep te verkrijgen. Wie een meegebracht lunchpakket mee naar school neemt, eet dit eveneens op in de cafetaria.

Schoolboeken

De school zorgt voor de bestelling van de schoolboeken en voor de levering op school. De boeken worden betaald bij afhaling.

Schoolrekening

In de loop van het schooljaar komen er 5 schoolrekeningen. Deze rekeningen worden steeds met het rapport meegegeven:

 • Eind oktober
 • Eind december
 • Eind februari
 • Eind april
 • Einde schooljaar

Op deze schoolrekeningen komen kosten voor fotokopies, uitstappen, T-shirt LO, …

In de BenedictusPoort is er een heel uitgebreide, kosteloze huiswerkbegeleiding. De leerlingen kunnen elke dag vrijblijvend terecht in het openleercentrum. Daar kunnen leerlingen samenwerken aan taken, elkaar helpen, op computer werken of hulp krijgen van de aanwezige vakleerkrachten. Elke avond zijn er verschillende vakleerkrachten aanwezig die ook leerlingen ondersteunen: inhoudelijk en op vlak van hun studiemethode. Ook op woensdagnamiddag is er begeleiding voor leren leren onder begeleiding van vakleerkrachten voor wie dat wenst uit de 2de graad.

Huiswerkklas

Voor: 1ste graad – 2de graad – 3de graad
Wanneer: elke maandag, dinsdag en donderdag van 15.40u tot 16.30u
Waar: openleercentrum (D205) – (D204)
Waarvoor: hulp bij huistaken, computeropdrachten, …

Leerlingen kunnen zich vrij aanmelden (geen inschrijvingen op voorhand) en moeten niet altijd komen. Wanneer ze zich aanmelden, blijven ze wel steeds tot 16.30u. Er zijn altijd verschillende leerkrachten vanuit verschillende disciplines aanwezig.

Remediëringsklas

Voor: 2de graad
Wanneer: elke woensdag van 13.00u tot 15.00u
Waar: A-blok (A010 en A009)
Waarvoor: remediëring, hulp bij taken, hulp bij het studeren, …

Leerlingen kunnen zich vrij aanmelden (geen inschrijvingen op voorhand) maar komen graag op regelmatige basis. Er zijn altijd verschillende leerkrachten vanuit verschillende disciplines aanwezig.

Problemen om de pdf's op deze pagina weer te geven? Download gratis Adobe Reader.

Contact

Heeft u nog vragen of bemerkingen? Dan kan u hieronder uw gegevens invullen. Wij nemen spoedig terug contact met u op.
 

Aard van uw vraag (om deze direct naar de juiste persoon te kunnen sturen):

Uw gegevens:

Campus Ledeberg

Hundelgemsesteenweg 93, 9050 LEDEBERG
Tel.: 09 231 23 48

BenedictusPoort logo